Apgūstam Eiropas Savienības fondu līdzekļus ar kuru palīdzību realizējam izglītības un sporta projektus. Esam gatavi sadarboties un iesaistīties kā partneri līdzīgos projektos.

Reģionālā Iniciatīva Jauniešu Futbola Attīstībai Baltijas Valstīs

 • Reģionālā Iniciatīva Jauniešu Futbola Attīstībai Baltijas Valstīs

2018. gadā Eiropas Komisijas Izglītības, revīzijas un kultūras izpildaģentūra ir nolēmusi apstiprināt mūsu pieteikumu Erasmus + sporta fondam un atbalstīt mazo sadarbības partnerību, ko vadīs „Baltijas futbola skola” (Latvija) (Biedrība „Baltijas futbola skola”). Projekta realizācijas termiņš – 18 mēneši.

Projekts tiks īstenots kopā ar mūsu partneriem FC ELVA (Igaunija) (“MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva”), SIAULIAI FA (VŠI FUTBOLO AKADEMIJA „ŠIAULIAI”) un Valmiera Glass VIA / Valmiera FC (Biedrība „Valmieras futbola klubs”).

“Reģionālā iniciatīva Jauniešu futbola attīstībai Baltijas valstīs” (RYFDB) ir projekts, kura ideja ir izmantot BFS esošos tīkla kanālus un tās partnerorganizācijas Baltijā, Eiropā un pasaulē, lai izstrādātu metodisko materiālu apkopojumu ( Ceļa karti ), kas kalpotu kā papildinājums esošajām mācību treniņu un audzināšana metodēm, īpašu uzmanību pievēršot jauno sportistu veselībai un drošībai. RYFDB projekts veicinās un atbalstīs izpratni un praktisko pieredzi veselības un drošības jautājumos ikdienas apmācības procesā, turnīros, kā arī “ārpus apmācības” aktivitātēs. Projekts risinās konkrētus jautājumus, kas attiecas uz visām iesaistītajām mērķa grupām - jauniem sportistiem, vecākiem un zināmā mērā treneriem. Projekta darbības reģions ir Baltijas valstis (Igaunija, Latvija un Lietuva), īpašu uzmanību pievēršot mazo pilsētu un reģionālajiem klubiem šajās valstīs. Iniciatīva ir vērsta uz to, lai veicinātu esošo mācību metožu pārskatīšanu, papildinot tās ar veselības jautājumiem, traumu profilaksi, uztura pamatiem, miega režīmu intensīvā slodzes apstākļos.

RYDFB Pirmā Kopsapulce

 • RYDFB Pirmā Kopsapulce

Šodien, 10.01., Valmierā norisinājās pirmā tikšanās, kurā viesojās tikās visi projektā iesaistīto pušu pārstāvji, lai apspriestu projekta detaļas.

Pirmās tikšanās ietvaros tika akcentēts sagatavošanās posms un nepieciešamās informācijas apkopošana aktuālajos jautājumos lai veiksmīgu uzsāktu īstenot projektā nospraustos mērķus.

Iesaistītās puses diskutēja par projekta īstenošanas grafiku, tā ietekmi uz jauniešu futbola attīstību Baltijas Valstīs un apsprieda labākos vietējos un starptautiskos piemērus.

Kopsapulcē piedalījās BFS pārstāvji Dz. Kazaks un U. Kāknēns, Siauliai FA pārstāvji D. Kancelskis un R. Mockiene, FC Elva pārstāvji M. Naaris un L. Nurme kā arī Valmiera Glass VIA pārstāvis U. Pūcītis.

RYFDB Trīs Mēnešu Progress

 • RYFDB Trīs Mēnešu Progress
 • RYFDB Trīs Mēnešu Progress
 • RYFDB Trīs Mēnešu Progress
 • RYFDB Trīs Mēnešu Progress

“Reģionālā jaunatnes iniciatīva futbola attīstībai Baltijas valstīs” (RYFDB) ir projekts, kuru vada Baltijas futbola skola un tas tiek īstenots sadarbībā ar  partneriem FC Elva (Igaunija), Šauļu FA (Lietuva) un Valmiera Glass VIA / Valmiera FC (Latvija).

Pēc veiksmīgas projekta uzsākšanas un atklāšanas sanāksmes partneriem bija 3 mēneši, lai sāktu īstenot projekta darbības plānu

Janvārī projekta partneri veica informācijas izpēti tiešsaistē par galvenajām projekta tēmām - veselību, traumu profilaksi, ēšanas ieradumiem, miega režīmu intensīvas slodzes apstākļos, drošības noteikumiem atbilstošajā vecumā. Pētījuma mērķis bija apkopot veiksmīgus starptautiskās prakses piemērus.

Februārī partneri apmainijās ar viedokļiem par pētījuma rezultātiem un produktīvu diskusiju rezultātā tika pieņemts lēmums izstrādāt anketas gan vecākiem, gan bērniem, lai gūtu priekšstatu un novērtētu pašreizējo situāciju partneru futbola klubos.

Tika izstrādātas anketas, un veikta anketēšana starp dažādu vecuma grupu bērniem un viņu vecākiem.

Martā visas šīs anketas tika savāktas no anketēšanā iesaistītajām personām un apkolpota iegūtā informācija.

Šobrīd partneri ir sākuši analizēt iegūto informāciju, lai novērtētu pašreizējo situāciju katrā no projekta partneru organizācijām.

RYFDB Projekta Attīstība - Maijs (2019)

 • RYFDB Projekta Attīstība - Maijs (2019)
 • RYFDB Projekta Attīstība - Maijs (2019)
 • RYFDB Projekta Attīstība - Maijs (2019)

11.maijā tika aizvadīts dienas seminārs, kuru organizēja projekta partneris FC Elva. Seminārā tika diskutēts par šādām RYFDB projekta tēmām:

 • Informācija par treniņu pieredzi un labajiem piemēriem arzemēs, kura tika iegūta un apkopota projekta sagatavošanās fāzē.
 • Anketēšanas kampaņa un 3 Baltijas Valstīs iegūto rezultātu apspriede un analīze.

 Semināra pirmajā daļā, BFS prezentēja labās pieredzes piemērus apkopojumus no tādiem avotiem kā University of Colorado Hospital study regarding “Hydration Tips for Exercise” or FIFA manual “A Warm-Up Programme For Preventing Injuries In Children`s Football” u.c. 

Minētie materiāli ietver sevī jaunākos pētijumus attiecībā uz treniņu metodiku saistībā ar veselību.

Otrajā daļā partneri diskutēja par anketēšanā iegūtajiem rezultātiem. Aptaujā piedalijās 362 bērni un viņu vecāki no visām trim Baltijas valstīm. Respondenti sniedza atbildes uz jautājumiem par iesildīšanās un atsildīšanās nozīmi, veselīgu uzturu, miegu un atjaunošanos.

Aptaujas detalizēts izvērtējums tiks publicēts projekta partneru sociālajos tīklos un mājas lapās.

RYFDB Projekta Attīstība - Jūlijs (2019)

 • RYFDB Projekta Attīstība - Jūlijs (2019)
 • RYFDB Projekta Attīstība - Jūlijs (2019)

Maijā notikušajā RYFDB sanāksmē, kas norisinājās mēnesi pirms projekta grafikā noteiktā datuma, vienbalsīgi tika pieņemts lēmums pagarināt aptaujas rezultātu saņemšanas termiņu. Iemesls šādam lēmumam ir saņemto anketu skaits, kas nebija pietiekams, lai sasniegtu to skaitu respondentu, kāds nepieciešams objektīvai situācijas analīzei.  Ņemot vērā, ka šis laika periods sakrita ar mācību gada beigām, projekta partneri pielāgojās esošajai situācijai pagarinot atbilžu iesniegšanas termiņu par pusotru mēnesi.

Dotajā brīdī visas iegūtās atbildes ir izanalizētas un zināšanu nepilnības apzinātas tādējādi projekta sagatavošanās fāze ir noslēgusies. Anketu analīzes rezultātā secinājām, ka bērniem, kas nodarbojās ar futbolu Baltijas Valstīs ir labas zināšanas par sekojošu tēmu – veselība & miegs. Pretēji tam tika secināts, ka nepietiekamas zināšanas, vai pat to trūkums ir sekojošajās tēmās – traumu profilakse, drošība, uzturs & ēšanas ieradumi.

Identificētās tēmas, kurās novērojamas vājas vai nepietiekošas zināšanas tiks apspriestas projekta īstenošanas fāzē, kurā tiks izstrādāts metodiskais materiāls, kurš kalpos kā papildus instruments, lai uzlabotu esošo metodoloģiju jautājumos par veselību un drošību kā treniņa procesā tā sacensībās.

RYFDB Projekta Attīstība - Janvāris (2020)

 • RYFDB Projekta Attīstība - Janvāris (2020)
 • RYFDB Projekta Attīstība - Janvāris (2020)

Turpinājumā katra grupa veidoja prezentāciju par sekojošām tēmām – uzturs, traumu novēršana un drošība kā arī dalījās domās par to cik viegli vai grūti bija atrast atbildes uz jautājumiem, vai informāciju izsniegtajā materiālā bija iespējams saprotami uztvert kā arī par vispārējo pieredzi un sajūtām šī procesa laikā.

Izvērtējot spēlētāju sniegtās atbildes un atsauksmes, projekta partneri secināja, ka viena no vietām, kurā ir nepieciešams ieviest izmaiņas un uzlabojumus ir materiāla vizuālais noformējums. Gandrīz visi kā viens no klātesošajiem futbolistiem apgalvoja, ka dotu priekšroku vairāk attēliem, kas noteikti garantētu, ka informācija ir vieglāk uztverama un saprotama.

Pirms Road Map oficiālās prezentācijas plašākai publikai, iepriekš pieminēti ieteikumi tiks ņemti vērā, lai uzlabotu esošo produktu un padarītu to pievilcīgāku šī projekta galvenajiem ieguvējiem, pašiem futbolistiem.

Regional Coach Training Project (REACT)

 • Regional Coach Training Project (REACT)
 • Regional Coach Training Project (REACT)

On the last day of January 2020, an inaugural meeting for Regional Coach Training (REACT) project, took place in Latvia.

 

REACT project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union and its purpose is to support the existing training and educational system with the creation of the coach network in the Baltic Region.

 

Baltic Football School (BFS) will act as the main coordinator of the educational innovation platform with FC Elva, Valmiera Glass VIA/Valmiera FC and Siauliai FC acting as regional partners and project ambassadors whilst an important role will be performed by coach education department of Latvian Football Federation (LFF) who will support the initiative in fulfilling the role of key project expert.

 

Further updates on the project will be presented in the near future both on BFS and its partner social media channels as well as official organisation websites.

© Copyrights BALTIC FOOTBALL SCHOOL 2015 webART