Regional Youth initiative for Football Development in Baltic`s is a project led by Baltic Football School and implemented with Siauliai FA, Valmiera FC and FC Elva.

RYFDB Road Map to Heallth & Safety in Youth Football

 • RYFDB Road Map to Heallth & Safety in Youth Football
 • RYFDB Road Map to Heallth & Safety in Youth Football
 • RYFDB Road Map to Heallth & Safety in Youth Football

As a result of successful cooperation between Baltic Football School, FC Elva, Valmiera FC and Siaulai FA in the Regional Youth Initiative for Football Development in Baltic`s (RYFDB) project, which is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, a Road Map to Health & Safety has been designed.

 

This output is primarily focused around the topics of injury prevention, nutrition and safety – areas that were found as being insufficiently understood among the youth football players in Latvia, Lithuania and Estonia. Each of the covered aspects is divided into three parts, for youth players, for their parents, for their coaches, given that each have a different role to play in the young athlete`s development.

 

Currently two different versions of the Road Map exist. A PDF version of the designed material can be accessed for free and is available here.

 

However, a more digital, dynamic and engaging experience, is incorporated into minute.coach where in the near future you will be able to learn in a competitive and interactive manner to improve your football and life skills.

 

Reģionālā Iniciatīva Jauniešu Futbola Attīstībai Baltijas Valstīs

 • Reģionālā Iniciatīva Jauniešu Futbola Attīstībai Baltijas Valstīs

2018. gadā Eiropas Komisijas Izglītības, revīzijas un kultūras izpildaģentūra ir nolēmusi apstiprināt mūsu pieteikumu Erasmus + sporta fondam un atbalstīt mazo sadarbības partnerību, ko vadīs „Baltijas futbola skola” (Latvija) (Biedrība „Baltijas futbola skola”). Projekta realizācijas termiņš – 18 mēneši.

Projekts tiks īstenots kopā ar mūsu partneriem FC ELVA (Igaunija) (“MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva”), SIAULIAI FA (VŠI FUTBOLO AKADEMIJA „ŠIAULIAI”) un Valmiera Glass VIA / Valmiera FC (Biedrība „Valmieras futbola klubs”).

“Reģionālā iniciatīva Jauniešu futbola attīstībai Baltijas valstīs” (RYFDB) ir projekts, kura ideja ir izmantot BFS esošos tīkla kanālus un tās partnerorganizācijas Baltijā, Eiropā un pasaulē, lai izstrādātu metodisko materiālu apkopojumu ( Ceļa karti ), kas kalpotu kā papildinājums esošajām mācību treniņu un audzināšana metodēm, īpašu uzmanību pievēršot jauno sportistu veselībai un drošībai. RYFDB projekts veicinās un atbalstīs izpratni un praktisko pieredzi veselības un drošības jautājumos ikdienas apmācības procesā, turnīros, kā arī “ārpus apmācības” aktivitātēs. Projekts risinās konkrētus jautājumus, kas attiecas uz visām iesaistītajām mērķa grupām - jauniem sportistiem, vecākiem un zināmā mērā treneriem. Projekta darbības reģions ir Baltijas valstis (Igaunija, Latvija un Lietuva), īpašu uzmanību pievēršot mazo pilsētu un reģionālajiem klubiem šajās valstīs. Iniciatīva ir vērsta uz to, lai veicinātu esošo mācību metožu pārskatīšanu, papildinot tās ar veselības jautājumiem, traumu profilaksi, uztura pamatiem, miega režīmu intensīvā slodzes apstākļos.

RYDFB Pirmā Kopsapulce

 • RYDFB Pirmā Kopsapulce
 • RYDFB Pirmā Kopsapulce
 • RYDFB Pirmā Kopsapulce

Šodien, 10.01., Valmierā norisinājās pirmā tikšanās, kurā viesojās tikās visi projektā iesaistīto pušu pārstāvji, lai apspriestu projekta detaļas.

Pirmās tikšanās ietvaros tika akcentēts sagatavošanās posms un nepieciešamās informācijas apkopošana aktuālajos jautājumos lai veiksmīgu uzsāktu īstenot projektā nospraustos mērķus.

Iesaistītās puses diskutēja par projekta īstenošanas grafiku, tā ietekmi uz jauniešu futbola attīstību Baltijas Valstīs un apsprieda labākos vietējos un starptautiskos piemērus.

Kopsapulcē piedalījās BFS pārstāvji Dz. Kazaks un U. Kāknēns, Siauliai FA pārstāvji D. Kancelskis un R. Mockiene, FC Elva pārstāvji M. Naaris un L. Nurme kā arī Valmiera Glass VIA pārstāvis U. Pūcītis.

RYFDB Trīs Mēnešu Progress

 • RYFDB Trīs Mēnešu Progress
 • RYFDB Trīs Mēnešu Progress
 • RYFDB Trīs Mēnešu Progress
 • RYFDB Trīs Mēnešu Progress

“Reģionālā jaunatnes iniciatīva futbola attīstībai Baltijas valstīs” (RYFDB) ir projekts, kuru vada Baltijas futbola skola un tas tiek īstenots sadarbībā ar  partneriem FC Elva (Igaunija), Šauļu FA (Lietuva) un Valmiera Glass VIA / Valmiera FC (Latvija).

Pēc veiksmīgas projekta uzsākšanas un atklāšanas sanāksmes partneriem bija 3 mēneši, lai sāktu īstenot projekta darbības plānu

Janvārī projekta partneri veica informācijas izpēti tiešsaistē par galvenajām projekta tēmām - veselību, traumu profilaksi, ēšanas ieradumiem, miega režīmu intensīvas slodzes apstākļos, drošības noteikumiem atbilstošajā vecumā. Pētījuma mērķis bija apkopot veiksmīgus starptautiskās prakses piemērus.

Februārī partneri apmainijās ar viedokļiem par pētījuma rezultātiem un produktīvu diskusiju rezultātā tika pieņemts lēmums izstrādāt anketas gan vecākiem, gan bērniem, lai gūtu priekšstatu un novērtētu pašreizējo situāciju partneru futbola klubos.

Tika izstrādātas anketas, un veikta anketēšana starp dažādu vecuma grupu bērniem un viņu vecākiem.

Martā visas šīs anketas tika savāktas no anketēšanā iesaistītajām personām un apkolpota iegūtā informācija.

Šobrīd partneri ir sākuši analizēt iegūto informāciju, lai novērtētu pašreizējo situāciju katrā no projekta partneru organizācijām.

RYFDB Projekta Attīstība - Maijs (2019)

 • RYFDB Projekta Attīstība - Maijs (2019)
 • RYFDB Projekta Attīstība - Maijs (2019)
 • RYFDB Projekta Attīstība - Maijs (2019)

11.maijā tika aizvadīts dienas seminārs, kuru organizēja projekta partneris FC Elva. Seminārā tika diskutēts par šādām RYFDB projekta tēmām:

 • Informācija par treniņu pieredzi un labajiem piemēriem arzemēs, kura tika iegūta un apkopota projekta sagatavošanās fāzē.
 • Anketēšanas kampaņa un 3 Baltijas Valstīs iegūto rezultātu apspriede un analīze.

 Semināra pirmajā daļā, BFS prezentēja labās pieredzes piemērus apkopojumus no tādiem avotiem kā University of Colorado Hospital study regarding “Hydration Tips for Exercise” or FIFA manual “A Warm-Up Programme For Preventing Injuries In Children`s Football” u.c. 

Minētie materiāli ietver sevī jaunākos pētijumus attiecībā uz treniņu metodiku saistībā ar veselību.

Otrajā daļā partneri diskutēja par anketēšanā iegūtajiem rezultātiem. Aptaujā piedalijās 362 bērni un viņu vecāki no visām trim Baltijas valstīm. Respondenti sniedza atbildes uz jautājumiem par iesildīšanās un atsildīšanās nozīmi, veselīgu uzturu, miegu un atjaunošanos.

Aptaujas detalizēts izvērtējums tiks publicēts projekta partneru sociālajos tīklos un mājas lapās.

RYFDB Projekta Attīstība - Jūlijs (2019)

 • RYFDB Projekta Attīstība - Jūlijs (2019)
 • RYFDB Projekta Attīstība - Jūlijs (2019)

Maijā notikušajā RYFDB sanāksmē, kas norisinājās mēnesi pirms projekta grafikā noteiktā datuma, vienbalsīgi tika pieņemts lēmums pagarināt aptaujas rezultātu saņemšanas termiņu. Iemesls šādam lēmumam ir saņemto anketu skaits, kas nebija pietiekams, lai sasniegtu to skaitu respondentu, kāds nepieciešams objektīvai situācijas analīzei.  Ņemot vērā, ka šis laika periods sakrita ar mācību gada beigām, projekta partneri pielāgojās esošajai situācijai pagarinot atbilžu iesniegšanas termiņu par pusotru mēnesi.

Dotajā brīdī visas iegūtās atbildes ir izanalizētas un zināšanu nepilnības apzinātas tādējādi projekta sagatavošanās fāze ir noslēgusies. Anketu analīzes rezultātā secinājām, ka bērniem, kas nodarbojās ar futbolu Baltijas Valstīs ir labas zināšanas par sekojošu tēmu – veselība & miegs. Pretēji tam tika secināts, ka nepietiekamas zināšanas, vai pat to trūkums ir sekojošajās tēmās – traumu profilakse, drošība, uzturs & ēšanas ieradumi.

Identificētās tēmas, kurās novērojamas vājas vai nepietiekošas zināšanas tiks apspriestas projekta īstenošanas fāzē, kurā tiks izstrādāts metodiskais materiāls, kurš kalpos kā papildus instruments, lai uzlabotu esošo metodoloģiju jautājumos par veselību un drošību kā treniņa procesā tā sacensībās.

RYFDB Projekta Attīstība - Janvāris (2020)

 • RYFDB Projekta Attīstība - Janvāris (2020)
 • RYFDB Projekta Attīstība - Janvāris (2020)

Turpinājumā katra grupa veidoja prezentāciju par sekojošām tēmām – uzturs, traumu novēršana un drošība kā arī dalījās domās par to cik viegli vai grūti bija atrast atbildes uz jautājumiem, vai informāciju izsniegtajā materiālā bija iespējams saprotami uztvert kā arī par vispārējo pieredzi un sajūtām šī procesa laikā.

Izvērtējot spēlētāju sniegtās atbildes un atsauksmes, projekta partneri secināja, ka viena no vietām, kurā ir nepieciešams ieviest izmaiņas un uzlabojumus ir materiāla vizuālais noformējums. Gandrīz visi kā viens no klātesošajiem futbolistiem apgalvoja, ka dotu priekšroku vairāk attēliem, kas noteikti garantētu, ka informācija ir vieglāk uztverama un saprotama.

Pirms Road Map oficiālās prezentācijas plašākai publikai, iepriekš pieminēti ieteikumi tiks ņemti vērā, lai uzlabotu esošo produktu un padarītu to pievilcīgāku šī projekta galvenajiem ieguvējiem, pašiem futbolistiem.

RYFDB Progress Update - March 2020

 • RYFDB Progress Update - March 2020
 • RYFDB Progress Update - March 2020
 • RYFDB Progress Update - March 2020

At the end of the March 2020, three one-day camps had taken place in Upesciems, Garkalne, Latvia where Baltic Football School players, their parents and coaches had the unique opportunity to get early access hands-on experience to the developed Road Map.

 

Through various interactive tasks and competitions the designed material was tested, evaluated and feedback were gathered in order to ensure that its final version suits the needs of its users in the future.

 

This resulted in Road Map being integrated into a web-based platform which not only made the information more accessible but also provided a specific opportunity for players, parents and coaches to have a adjusted version of the platform showcasing only the information that is relevant to them.

 

Currently the project partners are working on the minor tweaks to the system with the aim to make it more dynamic and engaging for its users. Features such as leaderboards, points for completing tasks and various badges for unique accomplishments are being considered and in the near future will be presented to a wider public.

RYFDB update - July (2020)

 • RYFDB update - July (2020)
 • RYFDB update - July (2020)

Post COVID-19 Project Activity Amendments

In the light of COVID-19 pandemic, in order to protect the wellbeing of project partners, participants, local communities and everyone involved, the future activities of RYFDB project has been adjusted to facilitate the most appropriate course of action. Consequently, the main change will see the initially planned international tournament, aiming to develop stronger networking among partners and to promote the importance of health and safety issues, transition to virtual e-tournament where three of the project partners` teams will take part in interactive online competition centred around the topics of technical football skills, health, safety and nutrition. Other amendments to project are timeframe related, moving the scheduled activities to a later date, and extending the project for 2 extra months.

 

Meeting in Elva, 27-28 June 2020.

After receiving a positive confirmation from Education, Audiovisual and Culture Executive Agency acting under powers delegated by the European Commission about the proposed adjustments to the project, a meeting to discuss the remaining activities took place in Elva, Estonia. Hereinafter, partners agreed upon the format of the online competition which will be organised by leading partner Baltic Football School and is scheduled to take place on the week commencing 20th July 2020 and will mainly focus on the particulars within the developed road map. Further on, a meeting to present the road map in its final digital format will take place in Valmiera, Latvia on 29th July 2020.

RYFDB Projekta Izvērtējuma Seminārs

 • RYFDB Projekta Izvērtējuma Seminārs
 • RYFDB Projekta Izvērtējuma Seminārs

"RYFDB (Regional Youth Initiative for Football Development in Baltic 's) projekta, ko finansēja ERAMUS + Sports programma, izvērtēšanas seminārs notika Valmierā, Latvijā, un 2020. gada 30. jūlijā to rīkoja Valmiera Glass VIA/FC Valmiera un Valmieras FC.

Semināra galvenā tēma bija sportistu veselība un tās uzlabošana, kā arī traumu profilakse. " Jo agrākā vecumā mēs pievērsīsimies šīm tēmām, jo mazāk problēmu mums būs kā pieaugušajiem. Ir ļoti svarīgi dalīties pieredzē par to, kā jauniešus ieinteresēt viņiem nozīmīgās, taču neinteresantās jomās un tēmās", sacīja semināra organizators Uldis Pūcitis.

Dizntars Kazaks, Baltijas Futbola skolas vadītājs, prezentējis izstrādāto Zināšanu kartes galīgo versiju. Zināšanu karte ir ceļvedis spēlētāju attīstībai, kas aptver tādus aspektus kā veselība, drošība, traumu profilakse, uztura pamati utt.

"Pēc dažām dienām e platformas minute.coach galīgā versija būs
gatava visu projekta partneru lietotājiem. Ir sagatavota radoša, rotaļīga, uz sacensībām balstīta e platforma ar vērtīgu informāciju par iepriekš minētajām tēmām bērniem, vecākiem un treneriem!" - tā par projekta gala produktu izteicās Dzintars Kazaks

Projekta partneri pārrunājuši turpmāko sadarbību, RYFDB projekta gaitā izstrādātās labās prakses izplatīšanai, īpaši mazo sporta klubu starpā reģionos, kurus pārstāv projekta partneri. Tāpt tika apspriests veicamo darbu apjoms mobilās e–lietotnes izveidošanai kuru būtu iespējams lietot e–izglītības vajadzībām nākotnē.

"Ir ļoti svarīgi ciešāk sadarboties ar valstu futbola federācijām, lai dalītos ar šajā projekta izstrādāto materiālu visu ieinteresēto pušu vidū. Mēs esam pārliecināti, ka kopā mēs varam darīt vairāk, lai piegādātu šo produktu - minute.coach e - platformu potenciālajiem lietotājiem" - izteicās FC Elva vadītājs Marek Naaris

"BFS, Valmieras FC, FC Elva un Siauliai FA ir apsprieduši un pabeiguši ideju par interaktīvu e-aplikāciju, ko varētu izstrādāt tuvā nākotnē un izmantot kā pievilcīgu instrumentu jaunajiem sportistiem, viņu vecākiem un treneriem, tādējādi radot pieeju, kas ir pievilcīgāka jaunākajai paaudzei, nodrošina vienkāršu reāllaika piekļuvi un informācijas apmaiņu par veselības, drošības, traumu profilakses, uztura un citām svarīgām ar apmācību saistītām tēmām.” - noslēgumā sacīja Siauliai FA direktors Deivis Kancelskis

© Copyrights BALTIC FOOTBALL SCHOOL 2015 webART